strasho pindzur strasho pindzur

Англиски јазик

Да се ислуша приказната In the snow Track 33 и да се препише во тетратката.
In the snow-на снегот
It's snowy-Снежно е.
Let's make an igloo-Ајде да направиме игалу.
There are big squares-Има големи квадрати.
This is a big pit-Ова е голема дупка.
This is the baby-Ова е бебето
This is a bib-Ова е лигавче.
Let's play-Ајде да си играме.
Доколку имате услови за печатење, може да ги испечатите и да ги обојат.

Англиски

 

Останати содржини