strasho pindzur strasho pindzur

Англиски јазик Возарци

На страна 50 во учебникот да се слушаат и повторуваат зборовите од Track 26

milk-млеко, fish-риба, bread-леб, rice-ориз

Зборовите да се нацртаат на лист и обојат
На 51 страна Do you like fish?-Дали сакаш риба? се одговара потврдо со Yes, I do или негативно со No, I don't. За останатите слики се слуша Track 28 и се повторуваат.

 

Останати содржини