strasho pindzur strasho pindzur

Остварување соработка со партнер училиште за реализација на проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието

На 27.09.2019 година, петок беше остварена првата средба со новото партнер училиште, ,,Наим Фрашери" од с. Неготино, Општина Врапчише. На оваа средба директорите на двете училишта го потпишаа меморандумот за новатата соработка во иднина, со цел градење на подобар соживот, стекнување на нови пријателства, надминување на етничките разлики меѓу учениците и зајакнување на мултикултурниот дух преку реализација на заеднички активности. Оваа прва средба меѓу двете партнер училишта нека биде почеток на една добра, плодна и успешна соработка!

Остварување соработка со партнер училиште за реализација на проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието

 

Останати содржини