strasho pindzur strasho pindzur

Активности на учениците од I до V одделение по повод Ден на Дрвото

По повод акцијата: Ден на Дрвото, Засади ја својата иднина 2016 година, учениците од предметната настава при ПОУ,,Страшо Пинџур,, с.Возарци заедно со своите наставници и раководителот на ова подрачно училиште во соработка со ЕД Тисовец Возарци успешно ја спроведоа акцијата  пошумување пред поштата и болницата во с.Возарци. Додека учениците од одделенската настава учествуваа во работилница и воедно чистење на училиштето. А сите собираа пластични шишиња и истите ги рециклираа.

Активности на учениците од I до V одделение по повод Ден на Дрвото

 

Останати содржини

 • Вулкани и земјотреси
 • Лизгање
 • Еко акција
 • Еко акција
 • Детска недела
 • Ден на пролетта и екологијата Возарци
 • Патронен празник
 • Учество на награден конкурс во ПОУ во с.Возарци
 • Дел од активностите по предметот вештини за живеење
 • Изработка на честитка за Нова година
 • Дел од Новогодишните активности
 • Читаме- Библиотека на тркала
 • Час по општество Предци и потомци
 • Дел од Новогодишната работилница со учениците и родителите
 • Активности на учениците од I до V одделение по повод Ден на Дрвото
 • Ден на дрвото - засади ја својата иднина 2016
 • 8ми Септември - Ден на независноста
 • Еднодневен излет-Ваташки Манастир
 • Велигденска работилница и Велигденски базар 2016
 • Едукација за пошумување
 • Априлијада 2016
 • Недела на екологијата III дел
 • Недела на екологијата II дел 2016
 • Ден на Пролетта и Екологијата
 • Недела на екологијата 2016
 • Изработка на честитки за 8ми Март
 • Одбележување на патрониот празник на нашето училиште
 • Дел од театарската претстава со актерот Војче Китановски
 • Природни науки - Вулкан
 • Набљудување стари и нови градби во блиската околина
 • Природни науки - Бетон
 • Градба и функција на орална празнина
 • Прв училишен ден
 • Гроздобер 2013
 • Галерија Возарци
 •