strasho pindzur strasho pindzur

Самоевалуација на училиштето 2013-2015 година

Самоевалуација на училиштето 2013-2015 година

-2013-2015.pdf   
 

Останати содржини

 • Кодекс на однесување
 • Куќен ред
 • Извештај од извршената самоевалуација
 • Самоевалуација на училиштето од 2016-2018 година
 • Краен извештај за работата на училиштето во учебната 2017-2018 година
 • Целосен краен извештај за работата на училиштето во учебната 2016-2017 година
 • Развоен план за работата на училиштето од 2015-2018 година
 • Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2018-2019 година
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Завршна сметка 2018 година и Даночен биланс
 • Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2017/2018 година
 • Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016/2017 година
 • Завршна сметка 2017 год за ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
 • Завршна сметка 2017 год за ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
 • Завршна сметка 2017 год за ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
 • Завршна сметка 2017 год за ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
 • Завршна сметка
 • Завршна сметка за 2016 год.
 • Завршна сметка 2016 год.
 • Наративен извештај за работата на училиштето во учебната 2014-2015 година
 • Самоевалуација на училиштето 2013-2015 година
 • Годишна програма за работата на училиштето во учебната 2014/2015 година
 • Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2015/2016 година
 •