strasho pindzur strasho pindzur

Училишен натпревар по македонски jазик

На ден 25.02.2016 година се одржа училишен натпревар по македонски јазик. На натпреварот учество зедоа учениците од IX одделение и тоа: од централното училиште под менторство на наставничката по македонски јазик Павлинка Костадинова и учениците од подрачното училиште во с.Возарци, под менторство на наставничката по македонски јазик Анче Глигорова.Според комисијата која ја сочинуваа наставничките по македонски јазик Зорица Атанасова и Ана Јосифова Спирова, најдобро постигнати резултати има ученичката Магдалена Орешкова со што и се овозможува учество на регионалниот натпревар. Честитки и многу успех на регионалниот натпревар!

Училишен натпревар по македонски jазик

 

Останати содржини