strasho pindzur strasho pindzur

Наставен ден во с.Дреново меѓу учениците од IV одделение

Денес, 25.02.2016 година, се реализира наставен ден меѓу учениците од IV-a одделение од ООУ„Страшо Пинџур“- Кавадарци и учениците од IVодделение од ПОУ„Страшо Пинџур“ с.Дреново“. Се реализираа наставните содржини предвидени според планирањата за IV одделение. 
Учениците имаа можност за реализација на часот по техничко образование да проследат презентација за „Набљудување на крстосница“ со цел проширување на нивните знаења за сообраќајните правила и сообраќајната култура. 
Преку примена на математика со размислување – стратегии „Функционална машина“ и „Вртелешка“ се постигнаа целите за часот по математика, со што се поттикна натпреварувачкиот дух кај учениците. 
Заедничкото дружење продолжи со спортски активности – фудбал и вртење на обрачи. 
Голема благодарност за несебичниот прием на раководителот и вработените во ПОУ„Страшо Пинџур“ с. Дреново кои овозможија да се реализираат овие активности точно онака како што беа предвидени!

Наставен ден во с.Дреново меѓу учениците од IV одделение

 

Останати содржини

 • Вулкан и вулкаски карпи
 • Посета на музеј Кавадарци
 • Новогодишна забава
 • Приредба Iа одделение
 • Приредба по повод новогодишните и божиќните празници
 • Новогодишна работилиница IIIа
 • Новогодишна работилница IIIб
 • Новогодибшна работилница IIа и IIб
 • Новагодишна работилница во III - б
 • Безбедно доаѓање
 • Саем на книгата
 • Вонучилишни активности
 • Фудбал во училиштата
 • Градба и функција на оралната празнина
 • Градба и функција на оралната празнина
 • Снежана и 7-те џуџиња
 • Плакат за Тоше Проески
 • Фудбал во училиштата
 • IV ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНАТА
 • Соработка со родител – V-a одделение.
 • Екскурзија во Скопје со учениците од III одделение
 • Пролетно украсување во соработка со родители
 • Работилница во II-а одделение.
 • Наставен ден во с.Дреново меѓу учениците од IV одделение
 • Проект за Меѓуетничка интеграција во образование - трета фаза
 • Соработка меѓу активи
 • Македонски јазик I-б одделение
 • Соработка со родител I-а одделение
 • Посета на Црвен крст
 • Посета на Стопанска банка
 • III-б одделение (Работа со компјутери и математика)
 • Активности во I-б одделение:„Запознавање со просториите и вработните во училиштето“
 • I-a одделение–Запознавање со вработените во училиштето
 • Активности во III-a одделение:„Мојот град и мојата татковина празнуваат“
 • Активности во I-б одделение (македонски јазик)
 • I-a одделение–Запознавање со вработените во училиштето
 • Што е тоа пинг-понг?
 • Проверка на постигањата на учениците од страна на педагогот
 • ELTAM-ucilisen natprevar po Angliski jazik
 • Одбележување на Неделата на хигиенизација
 • III одделение ФЗО
 • Посета на с.Дреново I-б одделение
 • Соработка со стоматолог - III одделение
 • Родителот Ѓорѓи Станоев во улога на наставник
 • Светски ден на пешаците
 • Прием во Детска организација
 • Предавање од страна на сообраќаен полицаец
 • Македонија без отпад 2013
 • Гроздобер 2013
 • Прв училишен ден
 • Детска недела
 • АКТИВНОСТИ 1-б ОДДЕЛЕНИЕ
 • Трето одделение
 •