strasho pindzur strasho pindzur

Членови на Училишен одбор

 

Училишниот одбор во нашето училиште е составен од

девет членови и тоа:

тројца претставници од редот на наставниците и

стручните соработници:

• Павлинка Костадинова - претседател

• Зорица Атанасова

Трајко Трајков

тројца претставници од редот на родителите на

учениците:

• Борче Мустеников

• Благица Тодорова Коцева

• Цветанка Митрева

двајца претставници од основачот:

Соња Тончевска Костова

Горан Пановски

еден претставник од Влада - Весна Ангеловска

 

Останати содржини