strasho pindzur strasho pindzur

Географија 01.06.2020

 

Останати содржини

 • Географија 01.06.2020
 • Вештини на живеење 03.06.2020
 • Географија 01-04.06.2020 с.Возарци и с.Дреново
 • Македонски јазик 01-04.06.2020
 • Физичко и здравствено образование 29.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 27.05.2020
 • Биологија 26-29.05.2020
 • Ликовно образование 25-29.05.2020
 • Вештини на живеење 27.05.2020
 • Географија 26-29.05.2020
 • Македонски јазик 26-29.05.2020
 • Mатематика 18-22.05.2020
 • Ликовно образование 18-22.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 22.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 20.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 18.05.2020
 • Географија 18.05.2020
 • Биологија 18-22.05.2020
 • Македонски јазик 18-22.05.2020
 • Вештини на живеење 20.05.2020
 • Географија 18-22.05.2020 с.Возарци и с.Дреново
 • Физичко и здравствено образование 15.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 13.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 11.05.2020
 • Математика 11-15.05.2020
 • Географија 14.05.2020
 • Географија 11.05.2020
 • Биологија 11-15.05.2020
 • Ликовно образование 11-15.05.2020
 • Вештини за живеење 13.05.2020
 • Географија 11-15.05.2020 с.Возарци и с.Дреново
 • Македонски јазик 11-15.05.2020
 • Географија 07.05.2020
 • Mатематика 04-08.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 08.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 06.05.2020
 • Физичко и здравствено образование 04.05.2020
 • Ликовно образование 04-08.05.2020
 • Биологија 04-08.05.2020
 • Географија
 • Македонски јазик 04-08.05.2020
 • Математика 04-14.05.2020
 • Вештини за живеење 06.05.2020
 • Географија с.Возарци и с.Дреново 04-08.05.2020
 • Географија 30.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 29.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 27.04.2020
 • Математика 27-30.04.2020
 • Географија 27.04.2020
 • Ликовно образование 27-30.04.2020
 • Вештини за живеење 29.04.2020
 • Географија с.Возарци и с.Дреново 27-30.04.2020
 • Македонски јазик 27-30.04.2020
 • Биологија 27-30.04.2020
 • Математика 27-30.04.2020
 • Ликовно образование 21-24.04.2020
 • Проекти од Информатика 21-24.04.2020
 • Географија 23.04.2020
 • Математика 21-24.04.2020
 • Вештини на живеење 20-24.04.2020
 • Географија 20-24.04.2020 с.Возарци и с.Дреново
 • Физичко и здравствено образование 24.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 22.04.2020
 • Македонски јазик 21-24.04.2020
 • Математика 21-23.04.2020
 • Географија 16.04.2020
 • Вештини за живеење
 • Географија Возарци и Дреново
 • Математика 13-16.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 15.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 13.04.2020
 • Музичко образование
 • Географија 13.04.2020
 • Биологија 13-16.04.2020
 • Математика 13-16.04.2020
 • Ликовно образование 13-16.04.2020
 • Македонски јазик 13-16.04.2020
 • Географија
 • Физичко и здарвствено образование
 • Математика 06-10.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 10.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 08.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 06.04.2020
 • Биологија 06-10.04.2020
 • Географија
 • Ликовно образование
 • Математика 06-10.04.2020
 • Македонски јазик 06.04-10.04.2020
 • Географија
 • Географија
 • Физичко и здравствено образование 30.03-03.04.2020
 • Ликовно образование
 • Иновации 30.03-05.04.2020
 • Проекти од Информатика 30.03-05.04.2020
 • Биологија 31.03-03.04.2020
 • Географија
 • Математика 30.03-03.04.2020
 • Гермаснки јазик
 • Македонски јазик
 • Географија
 • Физика
 • Географија Возарци и Дреново
 • Физика
 • Ликовно образование
 • Биологија
 • Проекти од Информатика
 • Иновации
 • Физичко и здравствено образование Дреново 23-28.03.2020
 • Музичко образование
 • Историја и Граѓанско
 • Физичко и здравствено образование
 • Граѓанско образование- Возарци и Дреново
 • Математика
 • Математика - Возарци
 • Географија
 • Физичко и здравствено образование - Возарци
 • Македонски јазик
 • Географија
 • Математика- Возарци
 •