strasho pindzur strasho pindzur

За предметната настава

Ликовната секција активно работи во текот на целата година. Редовно се прават излoжби по повод сите празници. Учествувавме на повеќе наградни конкурси на ниво на град, а исто така учестуваме и на државни и меѓународни ликовни изложби.

Во нашето училиште активно работат голем број на секции кои ги развиваат талентите и ги усовршуваат заењата на учениците.Успешно функционира и драмската секција која е задолжена за подготовките на училишните приредби. Исто така успешно функционира и хорот на училиштето кој е задолжен за секоја манифестација и натпревари кои се одржуваат од страна на училиштето.

 

Останати содржини